Quote of the Day: Ezra Klein

“Moderates” don’t make legislating easier. Majorities make legislating easier.

— Ezra Klein (Washington Post)